Om veilig uw aankopen te doen

Ontdek hieronder onze algemene verkoopvoorwaarden en enkele praktische informatie om misverstanden te voorkomen.

Verkoopsvoorwaarden Cycle en Terre CVBA

Definities

In deze verkoopsvoorwaarden verwijst de term :

  • « Detailhandelaar » naar alle rechtspersonen die zaden van Cycle en Terre verkopen op basis van een overeenkomst tussen die rechtspersoon en Cycle en Terre CVBA.
  • De term « Klant » verwijst dan weer naar alle kopers die geen officiële Detailhandelaar van de zaden van Cycle en Terre zijn.

Voorwaarden voor de Klanten

Aankoopprijzen

De verkoopprijzen van de zaden zijn op de website aangegeven.

Voor bestellingen van meer dan 180 euro incl [1]. btw kent Cycle en Terre een korting toe van 15% op kleine porties zaden . Met deze actie wil Cycle en Terre groepsaankopen steunen.

Aan deze voorwaarden kan u die korting verkrijgen :

[1] Deze actie is alleen geldig voor de kleine porties zaden. De grotere porties aangeboden door Cycle en Terre vallen niet onder deze aanbieding.

Wie kan de korting aanvragen ?

  • Alle bedrijven, natuurlijke personen of feitelijke verenigingen kunnen die aanvragen.

Te volgen procedure : 

Op onze website vindt u:

  • Zend ons een email met de kortingsaanvraag naar: commande@cycle-en-terre.be. Wij zullen u dan terugmailen met een aanvraagformulier om in te vullen met de Excelbestellijst erbij.
  • Vul de formulier in en zend het ons naar commande@cycle-en-terre.be
  • U krijgt automatisch een bevestiging na het valideren van uw bestelling.

U krijgt de bestelling in eenzelfde pakket toegestuurd, de zaden in het pakket zijn per variëteit gegroepeerd.

Cycle en Terre rekent voor deze bestelling geen transportkosten aan.

Bestelling

Alle bestellingen die via de website van Cycle en Terre zijn doorgegeven, worden bevestigd van zodra het onlinebestelformulier is gevalideerd.

Facturatie

De facturen worden opgemaakt op basis van een leveringsbon. Ze worden verzonden binnen vijf dagen na de levering. Dit gebeurt via e-mail, naar het adres voor elektronische facturatie dat u ons doorgeeft. Alle klachten betreffende de facturatie moeten worden ingediend binnen 30 werkdagen vanaf de facturatiedatum.

Betaling

Netto contante betaling via overschrijving op de rekening BE91 3631 6443 8076, op naam van Cycle en Terre CVBA, onmiddellijk bij de bevestiging van de bestelling. Cycle en Terre behoudt zich het recht voor om geen bestellingen te versturen zolang het de betaling niet heeft ontvangen. Gelieve de gestructureerde mededeling te vermelden die op de factuur staat aangegeven.

Terugnames

Een beschadigde levering moet uiterlijk acht werkdagen na de ontvangst van de goederen worden gemeld. We raden u aan uw bestelling meteen bij ontvangst te controleren. De leveringsbon wordt samen met het pakje afgeleverd. De precieze procedure voor terugname wordt gedetailleerd weergegeven in de algemene verkoopsvoorwaarden. We raden u in elk geval aan telefonisch contact met ons op te nemen om het probleem te beschrijven.

Levering

Levering zolang de voorraad strekt, zo snel mogelijk en in de volgorde waarin we de bestellingen vanaf 4 januari 2021 hebben ontvangen. Onze levertijd bedraagt gewoonlijk vijf werkdagen. Als u onze zaden niet binnen die levertermijn ontvangt, raden we u aan contact met ons op te nemen zodat we kunnen nagaan of we uw bestelling wel degelijk hebben ontvangen en of het pakje onderweg is.

Als de door u bestelde zaden niet voorradig zijn, nemen we over het algemeen contact met u op om :

  • ze te vervangen door een gelijkaardige variëteit
  • of ze uit de bestelling te schrappen

Transportkosten

De manier waarop de transportkosten voor de verzendingen binnen België worden berekend, is weergegeven in tabel 1. Voor bestellingen van meer dan 80 euro excl. btw wordt geen transportprijs aangerekend. Voor bestellingen voor een lager bedrag, worden de transportkosten op volgende manier gefactureerd:

Transportkosten voor verzendingen in België

Gewicht van het pakketBedrag excl. btw 6% (€)Bedrag incl. btw 6% (€)
Pakken van alle gewichten5,716,05
Bestelling van meer dan 80€ excl. btwGratis

De manier waarop de transportkosten voor de verzendingen binnen Europa worden berekend, is weergegeven in tabel 2. Deze verzendingen zijn nooit vrij van kosten.

Transportkosten voor verzendingen in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland:

8,50 € excl. btw (gratis voor bestelling van meer dan 200 € excl.btw)

Uw contactpersonen

Véronique Blouard

Communicatie

0456 179 799


Julien MATHIEU

Bestellingen, gepersonaliseerde prijsopgave

0487 72 06 47Voorwaarden voor de Detailhandelaars

Deze verkoopsvoorwaarden worden op aanvraag verzonden naar iedereen die Detailhandelaar wenst te worden.

Bestellingen, facturatie

U kan uw bestellingen via uw klantenaccount op de website van Cycle en Terre ingeven. U kan er ook uw facturen raadplegen.

Uw contactpersonen


Algemene verkoopsvoorwaarden

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED - Wanneer de koper een bestelling van producten plaatst, betekent dit dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt en er volledig achterstaat. Deze algemene verkoopsvoorwaarden staan boven alle andere documenten van de koper zoals alle algemene aankoopvoorwaarden, behalve indien dit vooraf uitdrukkelijk door CVBA Cycle en Terre is bevestigd. Alle andere documenten dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals catalogen, prospectussen, publiciteit, handleidingen, ... hebben uitsluitend een informatieve en indicatieve, maar geen contractuele waarde.

Artikel 1 - Bestellingen en prijzen: De bestellingen worden uitgevoerd in dezelfde volgorde als die waarin ze zijn ingegeven, behalve indien dit specifiek door de koper is aangevraagd. We verwerken uw bestellingen met de grootste zorg. (In geval van overmacht, zoals misoogst of gebrek aan oogst door atmosferische storingen of landbouwongevallen van welke aard ook, kan een gedeeltelijke of volledige annulering op de bestelling worden toegepast.) De leveringen gebeuren in functie van de bevoorrading en van de beschikbaarheid. Tenzij anders vermeld, behouden wij ons het recht voor om op het ogenblik van de uitvoering van de bestelling contact met u op te nemen om de variëteiten die niet meer voorradig en/of leverbaar zijn eventueel te vervangen door andere, gelijkaardige variëteiten die wel beschikbaar zijn. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist. De bestelde hoeveelheden worden in één keer en op eenzelfde adres geleverd. Onverkochte goederen nemen we niet terug. Onze prijzen zijn af fabriek. Aankopen vanaf € 80 (excl. btw) leveren we niettemin franco bij onze klanten af. De transport- en verpakkingskosten die niet franco zijn, worden weergegeven in de tabellen 1 en 2. Onze gegarandeerde prijzen zijn geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst of die waarop het contract wordt ondertekend. De prijzen zijn exclusief belastingen. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op gezette tijden te wijzigen. Elke nieuwe prijslijst annuleert de vorige lijst en dit geldt ook voor de prijsopgaves die na de publicatie van de nieuwe lijst zijn doorgegeven.

Artikel 2 - Verzending en levertijden : Onze goederen worden af fabriek verkocht. De transport- en verpakkingskosten vindt u hierboven. Het vervoer van de goederen gebeurt op eigen risico van de bestemmeling, ongeacht welke transportmanier wordt gefactureerd. Voor ze worden verpakt en aan het transportbedrijf worden meegegeven, worden onze goederen zorgvuldig nagekeken. Na een termijn van acht werkdagen na ontvangst van de goederen worden geen klachten meer aanvaard. De doorgegeven levertijden zijn louter indicatief. Een eventuele vertraging bij de levering geeft geen recht op schadevergoeding of intresten, en de bestelling kan pas worden geannuleerd indien binnen vijftien dagen een ingebrekestelling voor niet-uitgevoerde levering wordt ingediend. We vragen onze klanten om: - de goederen uit te pakken en de inhoud van de zending te controleren alvorens koerier af te tekenen. We herinneren hen eraan dat ze hun pakjes pas mogen aanvaarden nadat ze zich ervan hebben verzekerd dat die in goede staat zijn en dat de verzegeling volledig intact is. - gemotiveerd voorbehoud op de vrachtbrief te schrijven: schade, verlies, tekort of late levering, enz. Om schadevergoeding te verkrijgen, moet dit voorbehoud binnen vijf dagen per aangetekende brief met bericht van ontvangst bij de transporteur worden bevestigd, met een duplicaat dat aan ons bedrijf is gericht.

Artikel 3 - Garanties-Klachten-Verantwoordelijkheden: Onze garanties zijn uitsluitend van toepassing op de kwaliteit van de zaden die we leveren. Dit kan uiteraard niet worden uitgebreid naar een geslaagd uitzaaien in de aarde of naar het eindresultaat van het gewas, aangezien dit van een groot aantal factoren afhangt waar wij geen controle of beheer over hebben. Daarom kunnen we alleen klachten in aanmerking nemen die betrekking hebben op de uitvoering van de bestelling of over de verpakking. Ook wat betreft kruisingsverschijnselen, die ondanks alle zorg die we aan de selectie van de stammen besteden toch zo vaak onvoorspelbaar zijn, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Overeenkomstig de regels en gebruiken voor de zadenverkoop kan, bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, onze verantwoordelijkheid in geen geval het totale bedrag van de levering van het geleverde artikel overschrijden. Deze bepaling betekent voor ons een totale en definitieve kwijting. Heeft u een klacht? Gelieve dan precieze details door te geven (lotnummer, opslagomstandigheden, enz.). Onze tips, suggesties, groeicycli en vroegrijpheid worden puur ter informatie gegeven. Ze kunnen niet als contractuele verplichtingen worden beschouwd en houden geen garantie voor de oogst in. Klanten die dit willen kunnen, op eigen kosten, door een officieel bureau van hun keuze een tegenanalyse ter controle laten uitvoeren. In dat geval moet bij ontvangst van de goederen en op kosten van de klant een staal worden genomen door een vertegenwoordiger van de officiële controledienst. Indien de koper het zaaigoed behandelt of laat behandelen, opnieuw verpakt of laat verpakken of het op een onjuiste manier gebruikt, vervalt elke eventuele garantie van de verkoper.

Artikel 4 – Beperking van het eigendomsrecht: De door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de koper het volledige bedrag heeft betaald. De beperking van het eigendomsrecht is ook van toepassing bij elke vordering die de verkoper tegen de koper kan verkrijgen, in geval de koper niet voldoet aan een van zijn verplichtingen aan de verkoper. In geval van doorverkoop, gaan alle voordelen die hij uit de verkoop aan de derde koper haalt, naar ons over. In geval de koper zijn bestelling niet betaalt, wordt het recht op doorverkoop automatisch ingetrokken. In geval van inbeslagneming of van enige andere tussenkomst van een derde, is de koper verplicht ons daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen. Ondanks de toepassing van deze clausule van eigendomsvoorbehoud, komen de risico's in geval van verlies of vernietiging van de goederen vanaf de levering ervan voor rekening van de koper. Hij zal ook de kosten van de verzekering betalen.

Artikel 5 - Betaling: Al onze facturen moeten binnen 30 dagen vanaf de facturatiedatum via overschrijving aan onze maatschappelijke zetel worden overgemaakt. Indien een factuur op de voorziene vervaldatum nog niet is betaald, betekent dit :

- de ogenblikkelijke contante invorderbaarheid van het nog verschuldigde bedrag, de geleverde goederen en alle vervallen en nog te vervallen vorderingen op de klant.

- de opschorting of annulering, zoals ons bedrijf verkiest, van de lopende bestellingen, het overmaken van een intrest van 1,5% per maand vertraging. De intrest groeit van zodra ze verschuldigd is en dit voor een volledig jaar. In geval van vereffening, faillissement of uitstel van betaling van de koper, worden zijn betaalverplichtingen meteen invorderbaar. De verkoper heeft dan ook het recht om de uitvoering van het contract op te schorten of om het te ontbinden, zonder hierbij afbreuk te doen aan zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 6 - Geval van overmacht: De bestellingen worden geleverd behalve in geval van overmacht. Worden, als voorbeeld en niet limitatief, als gevallen van overmacht beschouwd: oorlogsfeiten, stakingen, ongevallen en brand in een van de bedrijven die bij de productie en de verdeling van de zaden zijn betrokken, atmosferische storingen en kweekongevallen die wijzigingen aan de kwaliteit en de hoeveelheid van de verkochte producten kunnen aanbrengen.

Artikel 7 - Aanwijzing van de bevoegde rechtbank: Alleen de rechtbanken van Luik zijn bevoegd voor betwistingen of klachten, zelfs in geval van garantieverzoeken of bij pluraliteit van verweerders.

Deze verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Indien dit nodig zou blijken, sturen we u de nieuwe verkoopsvoorwaarden
toe.